Com trobar el percentatge de semblança entre dues matrius a MATLAB?

Com Trobar El Percentatge De Semblanca Entre Dues Matrius A MatlabMATLAB és una eina de programació d'alt rendiment que s'utilitza per realitzar una varietat de tasques matemàtiques i numèriques. Una d'aquestes tasques és trobar el percentatge de semblança entre dues matrius , que pot ser útil en una varietat d'aplicacions, com ara l'aprenentatge automàtic, l'anàlisi de dades i el processament d'imatges.

En aquest article, parlarem de com fer-ho trobar el percentatge de semblança entre dues matrius i proporcioneu alguns exemples per il·lustrar els passos implicats.Quin és el percentatge de semblança entre dues matrius?

El percentatge de semblança entre dues matrius és una mesura de la semblança de les dues matrius i es calcula dividint el nombre d'elements que són iguals en ambdues matrius pel nombre total d'elements de les dues matrius.Per exemple, si dues matrius tenen 10 elements i 6 d'aquests elements són iguals, el percentatge de semblança entre les dues matrius és del 60%.Com calcular el percentatge de semblança entre dues matrius?

Quan tractem amb matrius molt grans, ens resulta difícil comprovar manualment quantes matrius són iguals. No obstant això, MATLAB ens proporciona un mètode fàcil i còmode que troba el percentatge de semblança entre dues matrius. Els passos per executar aquest mètode es donen a continuació:

Pas 1: Primer, declara dues matrius que vols comparar.

Pas 2: Realitzeu la comparació d'igualtat entre matrius utilitzant el == operador i emmagatzema els valors booleans resultants en una variable.Pas 3: Utilitzar el suma() funció per comptar el nombre d'elements iguals en dues matrius.

Pas 4: Calculeu el percentatge de semblança entre dues matrius utilitzant la fórmula donada:

Percentatge de semblança = ( Nombre dels mateixos elements ) / ( fila * columna ) * 100


Nota: Tingueu en compte que podem comparar dues matrius si tenen la mateixa mida.

Exemples

Els exemples donats pràcticament executaran els passos anteriors i determinaran el percentatge de semblança entre dues matrius.

Exemple 1: calcular el percentatge de semblança entre dues matrius quadrades?

En aquest exemple, calculem el percentatge de semblança entre dues matrius quadrades donades A i B seguint els passos anteriors.

files = 1000 ;
cols = 1000 ;
A = ull ( 1000 ) ;
B = zeros ( 1000 ) ;
elements_similars = A ==B;
count_sim_elems = suma ( elements_similars ( : ) ) ;
similarity_percentage = count_sim_elems / ( files * cols ) * 100


Exemple 2: calcular el percentatge de semblança entre dues matrius rectangulars?

Aquest exemple calcula el percentatge de semblança entre dues matrius rectangulars donades A i B seguint els passos anteriors.

files = 2 ;
cols = 5 ;
A = [ 1 : 2 : 10 ; 3 : 4 : 20 ] ;
B = [ 1 : 5 ; 4 : 4 : 20 ] ;
elements_similars = A ==B;
count_sim_elems = suma ( elements_similars ( : ) ) ;
similarity_percentage = count_sim_elems / ( files * cols ) * 100


Conclusió

Trobar el percentatge de semblança entre dues matrius es pot fer comparant les dues matrius utilitzant el == i després utilitzant l'operador suma() funció per comptar el nombre d'elements iguals. Després d'això, podeu utilitzar la fórmula de semblança per calcular percentatge de semblança entre dues matrius . Trobareu una guia completa per trobar el percentatge de semblança entre dues matrius en aquest tutorial.